رایگان
$0ماهانه
 • ++++1+کاربر
 • ++++2+ویژگی
 • ++++3+ویژگی
 • ++++4+ویژگی
استاندارد
$20ماهانه
 • ++++1+کاربر
 • ++++2+ویژگی
 • ++++3+ویژگی
 • ++++4+ویژگی
حرفه+ای
$80ماهانه
 • ++++1+کاربر
 • ++++2+ویژگی
 • ++++3+ویژگی
 • ++++4+ویژگی